• مدیریت و تاسیس باشگاه‌های فرهنگی و ورزشی
  • برگزاری دوره های آموزشی تربیت مربی
  • ارایه خدمات مشاوره ورزشی 
  • مطالعات کارآفرینی
  • مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فرهنگی و ورزشی
  • برگزاری استارت آپ
  • تامین و توسعه امکانات و تاسیسات و تجهیزات اماکن ورزشی
  • برگزاری همایش و سمینارهای داخلی و خارجی
  • شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی
  • مشارکت در بازسازی و تجهیز و بهره برداری از مجموعه های ورزشی

علی سنگچولی مقدم

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

محمد زند روحانی

رییس و عضو هیات مدیره